1.

بررسی درک دانش آموزان سال پنجم ابتدایی از اعمال جمع، تفریق و ضرب با استفاده از تکالیف طرح مسأله

صفحه 1-11

2.

بررسی عوامل مؤثر بر نهادمندسازی نظام ملی اعتبارسنجی در آموزش عالی ایران

صفحه 13-25

3.

ارتباط تعارض کار - خانواده و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صفحه 25-31

4.

طراحی نرم افزار آموزش الکترونیکی حروف الفبای انگلیسی و تأثیر آن بر انگیزه درونی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

صفحه 33-42

5.

تأثیر نمودار واژگانی و پرسش های پیش از خواندن بر یادگیری و یادسپاری مهارت خواندن و درک مطلب دانش آموزان پیش دانشگاهی

صفحه 43-53

6.

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای افت تحصیلی

صفحه 55-62


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.